Využitie biodegradovateľných stentov v ERCP liečbe choledocholitiázy – popis prípadu.

Autori: Hlavatý T., Huorka M., Šturdík I., Greguš M., Koller, T.
Pracovisko: Gastroenterologické a hepatologické oddelenie, V. interná klinika LFUK a UNB – Ružinov

Abstrakt:    Biodegradabilné bilárne a pankreatické steny sú novou modalitou v ERCP liečbe ochorení biliopankreatického systému. Od tohto roku sú dostupné aj na Slovensku. Popisujeme jeden z prvých prípadov implantácie biodegradabilného stentu v našej praxi. V prezentácii popisujeme prípad 88-ročnej pacientky prijatej na V. internú kliniku pre obštrukčný ikterus. Sonograficky nález cholecystolitiázy a choledocholitiázy s dilatáciou d.choledochus, elevované zápalové parametre. Počas ERCP vizualizovaný 20mm impaktovaný konkrement na Vaterskej papile, ktorý po pre-cute a EPS luxujeme. Následne vyteká skalená žlč. Vzhľadom na vek a prítomnosť cholangitídy implantujme zaisťovací biodegradabilný duodenobilárny stent Archimedes s dobou disolúcie 10 týždňov. Výkon aj postintervenčný priebeh bez komplikácií, ústup obštrukčného ikteru aj zápalových parametrov.