Využitie merania kvality života pri pacientskom hodnotení efektivity liečby gastroenterologických ochorení

Autori: Bielik J., Bielik M., Matišáková I., Meluš V.

Pracovisko: Fakulta zdravotníctva, Trenčianska univerzita Alexandra
Dubčeka v Trenčíne, Trenčín, KAMEAT, s.r.o., Nové Mesto nad Váhom

Abstrakt:  Metóda výstupov získaných od pacientov (PROs – patients reported outcomes) sa v súčasnosti uznáva ako hodnoverný nástroj na  hodnotenie efektivity liečby rôznych ochorení. Fakulta zdravotníctva Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne skúma kvalitu života (QoL – quality of life) ako aj  sebestačnosť  vlastným dotazníkom. Oba parametre sa hodnotia na numerickej stupnici od 0 (najhoršia) po 10 (najlepšia).Táto práca prezentuje výsledky štúdií zameraných na kvalitu života u pacientov:- po cholecystektómii, – s celiakiou, s Crohnovou chorobou, – s kolorektálnym karcinómom a so stómiou a bez stómie po resekcii rekta pre rektálny karcinóm. V súbore 51 pacientov s celiakiou bola súčasná QoL na úrovni 6,8; v čase diagnostikovania ochorenia to bolo 3,1; v čase bez bez tohto ochorenia bola hodnotená priemerom 7,2. Súčasná sebestačnosť dosiahla hodnotu 8,4. V súbore 40 pacientov po cholecystektómii (CHE) bola súčasná QoL na úrovni 7,0; v čase diagnostikovania ochorenia to bolo 4,0; v čase bez bez tohto ochorenia bola hodnotená priemerom 8,0. Súčasná sebestačnosť dosiahla hodnotu 8,8. V súbore 150 pacientov s Crohnovou chorobou (MC) bola súčasná QoL na úrovni 7,2; v čase diagnostikovania ochorenia to bolo 4,5; v čase bez bez tohto ochorenia bola hodnotená priemerom 8,8. Súčasná sebestačnosť dosiahla hodnotu 7,2. V súbore 83 pacientov s kolorektálnym karcinómom (KRK) bola súčasná QoL na úrovni 2,2; v čase diagnostikovania ochorenia to bolo 4,02 v čase bez bez tohto ochorenia bola hodnotená priemerom 6,7. Súčasná sebestačnosť
dosiahla hodnotu 2,0. V súbore 99 pacientov so stómiou a 53 pacientov bez stómie po resekcii  rekta pre rektálny karcinóm bola súčasná QoL na úrovni 7,0 vs 6,7; v čase diagnostikovania ochorenia to bolo 3,7 vs 2,8; v čase plného zdravia bola hodnotená priemerom 8,9 vs 8,7.  Každé z uvedených ochorení má vplyv na QoL pacientov, pričom jedine pacienti s KRK vykazujúcu klesajúcu QoL. Liečba u ostatných uvedených ochorení ma pozitívny vplyv na QoL.