Význam terapeutického monitorovania liečiv anti-TNF-alfa u pacientov s IBD

AutoriHlavatý T1, Krajčovičová A1, Bátovský M2, Greguš M1, Hlísta M3, Ďurina J4, Lešková Z1, Šturdík I1, Koller T1, Tóth J1, Huorka M1

Pracovisko: 1V. interná klinika Lekárskej fakulty UK a Univerzitnej nemocnice Bratislava, 2 Gastroenterologická klinika SZU a UNB, 3FN Trenčín, 4FNsP Nové Zámky

Abstrakt: 

CIEĽ: Cieľom tejto štúdie bolo identifikovať vplyv klinických faktory a protilárok proti liečivu (ADA) na hladinu infliximabu (IFX) u pacientov s nešpecifickým zápalovým ochorením čriev (IBD).

METÓDY: Realizovali sme multicentrickú retrospektívnu štúdiu v 5 veľkých IBD centrách na Slovensku. Kohorta pozostávala z IBD pacientov liečených originálnym IFX alebo biosimilárnym CT-P13, u ktorých bola stanovená hladina IFX a ADA v centrálnom laboratóriu.

VÝSLEDKY: Kohorta pozostávala zo 116 konzekutívnych IBD pacientov. Pacienti s Crohnovou chorobou (CD) mali v porovnaní s pacientmi s ulceróznou kolitídou (UC) signifikantne nižšie hladiny IFX, 2.41 (0.998–5.56) mg/L vs. 4.49 (1.76–8.41) mg/L, p = 0.017. Pacienti s intenzifikovaným režimom podávania každé 4 týždne mali signifikantne vyššie priemerné hladiny IFX ako tí s režimom podávania á 8 týždňov (7,5 ± 3,6 mg/L vs. 2,4 ± 3,1 mg/L). Nezaznamenali sme rozdiel v hladine IFX u pacientov liečených originálnym IFX (3.25 (1.24–6.52) mg/L) a biosimilárnym CT-P13(3.03 (1.30–7.10)mg/L. Hladina IFX korelovala s hladinou ADA (p=0.005).

ZÁVER: Výsledky našej štúdie preukázali, že IBD pacienti s intenzifikovaným režimom vrámci udržiavacej liečby majú signifikantne vyššie hladiny IFX. Ďalšími faktormi vedúcimi k vyšším hladinám IFX boli diagnóza UC bez ADA.