Vzťah medzi percepciou globusu a kyslým laryngofaryngálnym refluxom podľa dvojkanálovej pH metrie s impedanciou.

AutoriĎuriček M, Bánovčin P, Nosáková L, Hyrdel R

Pracovisko: I.interná klinika – gastroenterologická JLF UK a UN Martin 

Abstrakt: 

Úvod: globus ako symptóm môže byť spojený s pažerákovou refluxovou chorobou/laryngofaryngálnym refluxom (LPR). K jeho rozvoju môže prispievať viscerálna hypersenzitivita a/alebo zmena funkčného stavu aferentných nervových zakončení v pažeráku/hypofaryngu v dôsledku refluxu. Vyslovili sme hypotézu, že medzi pacientami so symptómami LPR a s globom v porovnaní s pacientami so symptómami LPR a bez globu sú rozdiely v refluxnej záťaži v pažeráku/hypofaryngu.

Ciele a metódy: zaradili sme pacientov s LPR, ktorí mali pozitívny reflux symptom index (RSI>13) a aspoň 1 LPR epizódu podľa dvojkanálovej pH metrie s impedanciou. Pacienti boli aspoň 30 dní bez PPI. Zisťovali sme počet LPR epizód s poklesom pH v proximálnom pH senzore pod 5,5 resp. pod 5. Pre tieto pH sme určili expozičný čas, ktorý sme vypočítali ako celkový čas poklesu pH pod tieto hodnoty za všetky LPR epizódy. Podľa otázky v dotazníku RSI (pocit cudzieho telesa v krku) sme pacientov rozdelili na skupiny – globus pozitívni (miera ťažkostí 4-5) a globus negatívni (0-1).

Výsledky: zhodnotili sme 19 pacientov. Počet globus pozitívnych a globus negatívnych pacientov bol 11 a 8. Odhliadnuc od otázky o globe, skupiny sa v RSI nelíšili (25±2 vs. 21±2, p=NS). Podľa pH v distálnom pažeráku sme nezistili rozdiely v expozičnom čase kyseline (2.2±0.5% vs. 3.9±1.1%, p=NS). Podľa údajov z proximálneho senzora, medzi skupinami sa neukázal rozdiel v počte refluxov s poklesom pH<5,5 (5[2.5-6.5] vs. 3.5[1.8-6.3], p=NS), ani v expozičnom čase v hypofaryngu pre pH<5,5 (45±14s vs. 88±42s, p=NS). Rozdiely sme nezistili ani pri analýze počtu LPR s poklesom pH<5 (1[0-2] vs. 1[1-1], p=NS), ani pri analýze expozičného času pH<5(16±6s vs. 42±36s, p=NS).

Záver: medzi študovanými skupinami sme nezistili signifikantné rozdiely medzi refluxnou záťažou v distálnom pažeráku/hypofaryngu. Usudzujeme preto, že iné faktory, ako napr. viscerálna hypersenzitivita môžu zohrávať úlohu v rozvoji globu, a to aj u pacientov s objektívne stanoveným LPR.